Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uposażenie

UPOSAŻENIE

Żołnierzy zawodowych składa się z uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia.

a) uposażenie zasadnicze wg grupy zaszeregowania od 0 do 20 (np.: uposażenie zasadnicze szeregowego zawodowego to 3 200 zł brutto);

b) dodatki do uposażenia (np. dodatek specjalny za pracę w warunkach szkodliwych, wykonywanie pod wodą zadań z użyciem sprzętu nurkowego, prace przy rozminowaniu, przy zwalczaniu terroryzmu i inne).

 

Stawki uposażenia obowiązujące od 22 stycznia 2019 roku

GRUPY UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

ZAKWATEROWANIE

Podstawowym zakwaterowaniem żołnierzy zawodowych są:

a) wspólne kwatery stałe na terenie jednostki wojskowej, bez członków rodziny   (BEZPŁATNIE);

b) kobiety kwateruje się w oddzielnych kwaterach, wydzielonych ze wspólnych kwater stałych na terenie jednostki wojskowej, bez członków rodziny (BEZPŁATNIE).

W przypadku braku możliwości zakwaterowania na terenie jednostki wojskowej oraz na wniosek szeregowego zawodowego, dowódca jednostki wojskowej może wyrazić zgodę na zakwaterowanie tymczasowe:

- w internacie lub kwaterze internatowej, bez członków rodziny (ODPŁATNIE);
- w internacie, kwaterze internatowej lub zastępczej z rodziną (ODPŁATNIE).

UMUNDUROWANIE

Żołnierze zawodowi otrzymują umundurowanie i wyekwipowanie, uzbrojenie oraz, w określonych przypadkach, wyżywienie albo równoważnik pieniężny w zamian za te należności. Żołnierze zawodowi otrzymują umundurowanie na własność, do bezpłatnego korzystania na czas wykonywania określonych czynności służbowych.

WYŻYWIENIE

Żołnierze zawodowi żywią się odpłatnie, we własnym zakresie. Mogą oni korzystać z punktów żywienia kadry.

NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE

a) zasiłki na zagospodarowanie;

b) dodatkowe uposażenie roczne;

c) nagrody uznaniowe i zapomogi;

d) nagrody jubileuszowe;

e) należności za podróże i przeniesienia służbowe;

f) gratyfikacje urlopowe;

g) dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych i za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanego stanowiska służbowego;

h) należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa;

i) dodatek za rozłąkę dla żołnierzy pozostających w związku małżeńskim lub zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby;

j) należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej;

k) zasiłek pogrzebowy i odprawa pośmiertna – w przypadku śmierci żołnierza zawodowego.

DODATKI DO UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

a) dodatek specjalny;

b) dodatek służbowy;

c) dodatek za długoletnią służbę wojskową w wysokości:

- 3% po trzech latach służby wojskowej;

- 6% po sześciu latach służby wojskowej;

- 9% po dziewięciu latach służby wojskowej;

- 12% po dwunastu latach służby wojskowej;

- 15% po piętnastu latach służby wojskowej (dodatek ten zwiększa się o kwotę 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rok służby wojskowej pełnionej ponad piętnaście lat, nie więcej jednak niż do wysokości 35% po trzydziestu pięciu latach służby wojskowej.

d) dodatek motywacyjny;

e) dodatek funkcyjny.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach
Cyganerii 51
43-100 Tychy
tel. 261124782
fax. 261124792
wkutychy@ron.mil.pl

    
  • BIP