Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Świadczenia i uprawnienia żołnierzy Służby Przygotowawczej
Żołnierze szkoleni w służbie przygotowawczej otrzymują świadczenia i nabywają uprawnienia porównywalne do posiadanych przez żołnierzy służby kandydackiej, na uprawnienia te składają się między innymi:
- bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, uposażenie, urlopy, opieka medyczna i stomatologiczna, obowiązek ubezpieczeniowy, ulgowe przejazdy;
- ochrona stosunku pracy;
- szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby  wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w art. 118-132 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP.

WYSOKOŚĆ UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ WYNOSI

a)  w korpusie oficerów - w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

b) w korpusie podoficerów - w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

c) w korpusie szeregowych - w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

- zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania tej służby; 
- prawo do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznej;
- odprawa w związku ze zwolnieniem po odbyciu służby przygotowawczej, 
w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
- należności za podróże służbowe w przypadku delegowania żołnierza poza miejsce pełnienia służby;
- mogą być przyznawane nagrody i zapomogi;
- zwrot kosztów pomocy prawnej, jeżeli postępowanie przygotowawcze wszczęte o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych  zakończy się orzeczeniem o umorzeniu.

URLOPY

- Urlop jednorazowy - w czasie jej pełnienia, w wymiarze pięciu dni kalendarzowych, po odbyciu co najmniej dwóch miesięcy tej służby, z tym że w przypadku służby pełnionej w kilku okresach urlopu wypoczynkowego udziela się wyłącznie w pierwszym okresie służby;
- Urlop okolicznościowy -  udziela się żołnierzowi na jego udokumentowany wniosek, w wymiarze 2-5 dni w przypadku: zgonu, pogrzebu lub ciężkiej choroby członka rodziny, ślubu, urodzenia dziecka, potrzeby odwiedzenia rodziny, ze względów osobistych, rodzinnych, klęski żywiołowej, która dotknęła rodzinę żołnierza.;
-  Urlop zdrowotny - udziela się żołnierzowi w jednym nieprzerwanym okresie, w wymiarze do jednego miesiąca. Podstawą urlopu zdrowotnego jest orzeczenie w tej sprawie wojskowej komisji lekarskiej

UPRAWNIENIA PRACOWNICZE

Kierując się nadrzędnością potrzeb obronnych państwa przyjęto ustawowe rozwiązania prawne, zapewniające równowagę praw i obowiązków pracodawców 
i ich pracowników – żołnierzy czynnej służby wojskowej. W rezultacie ochroną stosunku pracy objęto także żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą.
- w okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej, a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany, ani rozwiązany. Jeżeli okres dokonanego przez pracodawcę lub przez pracownika wypowiedzenia stosunku pracy upływa po dniu doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej, wypowiedzenie staję się bezskuteczne. W tym przypadku rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić tylko na żądanie pracownika;
- powyższe regulacje dotyczą również umów zawartych czas okres próbny. 
W razie upływu okresu próbnego po powołaniu pracownika do czynnej służby wojskowej umowę o pracę uważa się za zawartą na czas określony;
- na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez prawa do wynagrodzenia, na dwa dni;
- pracodawca, który zatrudniał pracownika w dniu powołania do czynnej służby wojskowej, jest obowiązany zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia, jeżeli w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia ze służby pracownik zgłosił się do tego zakładu w celu podjęcia pracy;
- okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy;
- Pracownik powołany do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej otrzymuje od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Odprawa nie przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby;
- Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) uznaje osobę, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę - na ich wniosek lub uprawnionego członka rodziny - za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI ŻOŁNIERZY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
- Obowiązek przestrzegania przepisów i regulaminów dotyczących służby wojskowej;
- Obowiązek zachowania tajemnicy służbowej;
- Nakaz zachowania apolityczności na czas służby

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach
Cyganerii 51
43-100 Tychy
tel. 261124782
fax. 261124792
wkutychy@ron.mil.pl

    
  • BIP