Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba kandydacka

 

SŁUŻBA KANDYDACKA PRZYGOTOWUJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Pełnią ją ochotnicy, którzy podjęli naukę w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich i ośrodkach szkolenia.

Służba kandydacka przygotowuje do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych: 

 • korpus oficerów - uczelnie wojskowe,
  korpus podoficerów - szkoły podoficerskie,
  korpus szeregowych zawodowych -  ośrodki szkolenia,

Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią czynną służbę wojskową jako służbę kandydacką.

CO BEZWZGLĘDNIE MUSI SPEŁNIAĆ OSOBA KTÓRA UBIEGA SIĘ O SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ?

Osoba zainteresowana służbą kandydacką:
 • nie może być  karana sądownie,
 • musi posiadać obywatelstwo polskie,
 • musi posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej osiemnaście lat,
 • posiadać właściwy poziom wykształcenia
JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA UCZELNIE WOJSKOWĄ?
 
Osoba zainteresowana składa wniosek o powołanie do służby kandydackiej:
ZASADY DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW
 
 • bezpośrednio do rektora lub komendanta uczelni wojskowej.

                * W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia
                       lub jednolite magisterskie na uniwersytety wojskowe lub wojskowe akademie
  techniczne,
                       do dnia 31 marca danego roku.

                    * W przypadku ubiegania sie o przyjęcie do szkoły podoficerskiej.

                    * W przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie na szeregowego zawodowego.


   
   lub
   
 • do Dyrektora departamentu MON do spraw kadr, za pośrednictwem właściwego swojego miejsca zamieszkania  - wojskowego komendanta uzupełnień

              * W przypadku ubiegania się o przyjęcie na wojskowe uczelnie medyczne, (do 15 maja danego roku).
Do wniosku dołącza:
 • życiorys;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia;
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia kwalifikacji;
 • inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji lub umiejętności;
 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych.
Po złożeniu wniosku i przeanalizowaniu go, kandydat zostaje poinformowany czy został zakwalifikowany do dalszego etapu. Jeżeli tak, osobę  ubiegającą się o powołanie do służby kandydackiej kieruje się do:
 • wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej;
 • wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Po ustaleniu zdolności do zawodowej służby wojskowej, osoba przechodzi postępowanie rekrutacyjne w wybranej szkole (egzamin wstępny i rozmowa kwalifikacyjna zgodnie z uchwałą Senatu uczelni i komisji rekrutacyjnej).

 

KIEDY DOKŁADNIE ROZPOCZYNA SIĘ SŁUŻBA KANDYDACKA?

Stosunek służbowy służby kandydackiej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 • po pdpisaniu umowy;
 • wydaniu rozkazu personalnego o powołaniu do służby kandydackiej;
 • stawieniu się osoby powołanej do pełnienia służby kandydackiej.

Osoby powołane do służby kandydackiej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się do tej służby.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby kandydackiej żołnierz pełniący służbę kandydacką otrzymuje bez szczególnego nadania tytuł:

 • podchorążego, jeżeli kształci się na oficera zawodowego;
 • kadeta, jeżeli kształci się na podoficera zawodowego;
 • elewa, jeżeli kształci się na szeregowego zawodowego.

 

CZY BĘDĄC CYWILNYM STUDENTEM UCZELNI
WOJSKOWEJ MOGĘ BYĆ POWOŁANY DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ?

Tak, do służby kandydackiej może być powołana osoba będąca:

 • cywilnym studentem uczelni wojskowej jednakże osoba taka musi odbyć szkolenie wojskowe.

 • studentem innej uczelni niż uczelnia wojskowa, lecz również musi odbyć szkolenie wojskowe.

 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZOSTAĆ OFICEREM UPRZEDNIO NIE BĘDĄC ABSOLWENTEM WYŻSZEJ UCZELNI WOJSKOWEJ?

 

Jeżeli osoba zainteresowana chce zostać oficerem Wojska Polskiego, a nie jest absolwentem wyższej uczelni wojskowej wtedy musi odbyć szkolenie wojskowe, które w zależności od sytuacji kandydata trwa od 3-12 miesięcy.

>więcej informacji doc, pdf< TYCZY SIĘ 2019 r.

Informacje te są ogólne, aby dokładnie dowiedzieć się o terminach szkoleń, należy poszukać informacji na temat odbywających się rekrutacji dotyczących studium oficerskiego na wybranych uczelniach wojskowych.

 

JAK WYGLĄDA PRZEBIEG SŁUŻBY KANDYDACKIEJ?

Kandydat na żołnierza zawodowego będący studentem studiów, odbywa w okresie przerw wakacyjnych szkolenie wojskowe oraz pozostaje na zaopatrzeniu wybranej uczelni wojskowej.

Z JAKICH POWODÓW NASTĘPUJE ZWOLNIENIE/WYGAŚNIĘCIE ZE SŁUŻBY KANDYDACKIEJ?

Zwolnienie ze służby kandydackiej następuje odpowiednio decyzją rektora lub komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej lub komendanta ośrodka szkolenia w przypadku:

 >więcej informacji doc, pdf<

 

 
Szczegóły dotyczące rekrutacji do szkół wojskowych zawierają:

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach
Cyganerii 51
43-100 Tychy
tel. 261124782
fax. 261124792
wkutychy@ron.mil.pl

  
 • BIP