Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Rekonwersja

Pomoc rekonwersyjna to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych oraz małżonków i dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych  w zakresie przekwalifikowania, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy,mających na celu przygotowanie tych zainteresowanych do podjęcia zatrudnienia.


ORGANY WOJSKOWE REALIZUJĄCE POMOC REKONWERSYJNĄ

Dla żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych stacjonujących i mieszkających na terenie województwa śląskiego:

Dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie (COAZ)
 
Ośrodek Aktywizacji Zawodowej (OAZ) w Krakowie

ul. Miedziana 20
30-901 Kraków 50;
FAX: 261 131 182
Skype: oazkrakow (w godz od 8 do 13)
email: oazkrakow@gazeta.pl
http://www.oazkrakow.wp.mil.pl/

Kierownik:
261 131 187

St. specjalista:

261 131 179

Specjalista:

261 131 181

Specjalista:

261 131 191

Specjalista fax:

261 131 182

Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w Krakowie

ul. Rakowicka 22

30-901 Kraków

tel. 261 131 395

Głównym koordynatorem przedsięwzięć rekonwersyjnych na terenie województwa śląskiego jest

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach (Specjalista w Kierownictwie WSzW)

ul. Francuska 30

40-028 Katowice

tel. 261 124 205

Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach(Inspektor w WKU)

ul. Cyganerii 51

43-100 Tychy

tel. 261 124 768


 

UPRAWNIENI DO POMOCY REKONWERSYJNEJ

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych:

 Art. 120. 
1.  Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej albo, który pełnił zawodową służbę wojskową, co najmniej cztery lata, z wyjątkiem zwolnionego ze służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1, 12-15, w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy.

2. Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, korzysta z pomocy, o której mowa w ust. 1, bezterminowo.

3. Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie:

1) doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata,

2) przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata,

3) praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat

- udzielanej przez właściwe organy.

4. (12) W ramach pomocy, o której mowa w ust. 1 i 3, do wysokości limitów, mogą być pokrywane koszty:

1) przekwalifikowania zawodowego;

2) przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, w którym następuje przekwalifikowanie zawodowe, lub do miejsca odbywania praktyki;

3) zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej;

4) (13) (uchylony).

4a. (14) Wysokość limitów, o których mowa w ust. 4, wynosi za:

1) przekwalifikowanie zawodowe - 75 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym;

2) przejazdy z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia lub miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem - do wysokości równowartości dwudziestu przejazdów, których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu według taryfy pośpiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg, za wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypialne lub miejsca do leżenia;

3) zakwaterowanie w miejscu szkolenia lub w miejscu odbywania praktyki zawodowej - do wysokości równowartości trzydziestu noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300 % ryczałtu za noclegi określonego w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

4b. (15) Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu pokrywa się koszty, o których mowa w ust. 4 pkt 1, w wysokości:

1) po 4 latach służby wojskowej - 100 %, (2175zł)

2) po 9 latach służby wojskowej - 200 %, 4350zł)

3) po 15 latach służby wojskowej - 300 %, (6525zł)

- limitu określonego w ust. 4a pkt 1.

4c. (16) Małżonkom oraz dzieciom, o których mowa w ust. 6, oraz byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2, pokrywa się koszty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 w wysokości 300 % limitu określonego w ust. 4a pkt 1.

4d. (17) Koszty, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, pokrywa się, jeżeli przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 kilometrów w jedną stronę.

4e. (18) W przypadku nieukończenia przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego, koszty, o których mowa w ust. 4, podlegają zwrotowi.

5. Pomoc w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy realizowana jest bezpłatnie przez właściwe organy wojskowe.

6. (19) Z pomocy, o której mowa w ust. 1, mogą korzystać bezterminowo również małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:

a) zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych,

b) zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Art. 111. Żołnierza zawodowego zwalnia się z zawodowej służby wojskowej wskutek:

1) zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;

2) wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, senatora, na kierownicze stanowisko państwowe obsadzane na podstawie wyboru oraz do organów wykonawczych samorządu terytorialnego;

3) ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do służby;

4) odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się do tej komisji w określonym terminie i miejscu albo niepoddania się badaniom, do których został zobowiązany przez komisję lekarską;

5) (9) osiągnięcia wieku sześćdziesięciu lat, z zastrzeżeniem art. 111b;

6) otrzymania niedostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej;

6a) otrzymania w dwóch kolejnych latach oceny niedostatecznej ze sprawdzianu sprawności fizycznej lub nieprzystąpienia w dwóch kolejnych latach do tego sprawdzianu, chyba że został zwolniony z tego sprawdzianu na podstawie art. 50a ust. 3;

6b) niezłożenia w nakazanym terminie oświadczenia o stanie majątkowym, po jednorazowym pisemnym upomnieniu;

6c) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego;

7) odmowy pełnienia służby na równorzędnym lub wyższym stanowisku służbowym;

8) upływu czasu określonego w kontrakcie, jeżeli nie nastąpi zawarcie kolejnego kontraktu;

9) upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez:

a) żołnierza zawodowego,

b) właściwy organ;

10) niewyznaczenia na stanowisko służbowe w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej;

11) utraty stopnia wojskowego albo degradacji;

12) prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;

13) prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;

14) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;

15) prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej);

16) nieobecności w służbie jednorazowo przez okres trzech dni roboczych, która nie została usprawiedliwiona.

Art. 119. 1. Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 3, 8, pkt 9 lit. b i pkt 10 oraz art. 112 ust. 1 pkt 3-5, który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej przez dziesięć lat, ze względu na szczególny charakter wykształcenia, doświadczenia wojskowego i wiedzy specjalistycznej, korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju w administracji publicznej.

1a. Organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego są obowiązane do współpracy z właściwymi organami wojskowymi w zakresie ewidencjonowania stanowisk związanych z obronnością kraju, w tym stanowisk dotyczących planowania i realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w państwie.

1b. Właściwy organ wojskowy wydaje żołnierzowi, o którym mowa w ust. 1, na jego wniosek zaświadczenie stwierdzające jego predyspozycje do zajmowania stanowiska pracy określonego w ust. 1.

1c. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, w pierwszej kolejności przysługuje byłym żołnierzom zawodowym, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278).


 

CZAS TRWANIA UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z POMOCY REKONWERSYJNEJ

 2 lata od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej lub czynnej służby wojskowej, bezterminowo żołnierz oraz małżonek i dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza, który zginął lub poniósł śmierć, w związku z wykonywaniem zadań służbowych ,który został zwolniony z czynnej służby wojskowej z powodów , o których mowa w ust. 1, w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa, związanej z realizacja celów, o których mowa w art. 2 pkt1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.

FORMY POMOCY REKONWERSYJNEJ

 • doradztwo zawodowe;

 • przekwalifikowanie zawodowe lub przyuczenie do zawodu;

 • pośrednictwo pracy;

 • praktyki zawodowe.

DORADZTWO ZAWODOWE

Przed planowanym terminem zwolnienia żołnierza zawodowego, uprawnionego do korzystania z pomocy rekonwersyjnej, dowódca jednostki kieruje żołnierza w ramach doradztwa zawodowego na zajęcia grupowe w terminie ustalonym z żołnierzem.

Żołnierz zawodowy może zrezygnować z udziału w zajęciach grupowych, składając na tę okoliczność pisemne oświadczenie, które dołącza się do jego akt personalnych.

Zajęcia grupowe realizowane są przez Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w wymiarze trzech dni. W ramach zajęć grupowych żołnierz zapoznawany jest z:

 • resortowym systemem pomocy rekonwersyjnej;

 • prawnymi i finansowymi aspektami zwolnienia ze służby;

 • możliwościami i kierunkami przekwalifikowania zawodowego;

 • wybranymi zagadnieniami psychologii sukcesu;

 • metodami poszukiwania pracy.

PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE

Żołnierz zawodowy i były żołnierz zawodowy może korzystać z przekwalifikowania zawodowego lub przyuczenia do zawodu, realizowanego w ośrodkach szkolenia oraz instytucjach uprawnionych do prowadzenia kształcenia i szkoleń.

Żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku złożonego w jednostce wojskowej do Dyrektora WBE, za pośrednictwem Kierownika OAZ.

Byłemu żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku złożonego do Dyrektora WBE.

Wniosek ten właściwy Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub Wojskowy Komendant Uzupełnień przesyła do Dyrektora WBE, za pośrednictwem właściwego ze względu na miejsce zamieszkania byłego żołnierza zawodowego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 • stopień wojskowy, imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego żołnierza zawodowego lub byłego żołnierza zawodowego oraz PESEL, NIP i adres urzędu skarbowego;

 • formę pomocy rekonwersyjnej, z której chciałby skorzystać żołnierz zawodowy lub były żołnierz zawodowy, w tym pełną nazwę szkolenia i kierunek szkolenia;

 • instytucję organizującą szkolenie;

 • termin szkolenia;

 • koszt szkolenia;

 • uzasadnienie wyboru formy pomocy rekonwersyjnej;

 • przewidywane koszty przejazdów i noclegów;

 • informacje dotyczące uzyskanej już pomocy rekonwersyjnej.

 • Do wniosku dołącza się:

 • decyzje o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.

 • zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

 • zaświadczenie o uczestnictwie w odbytych zajęciach ( indywidualnych lub grupowych, z doradztwa zawodowego, jeśli były one realizowane).

Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zgody na świadczenie pomocy rekonwersyjnej udziela w formie decyzji, Dyrektor WBE.

Do wniosku załącza sie:

1) Żołnierz zawodowy:

 - dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie o planowanym zamiarze zwolnienia'

 - zaświadczenie d-c JW o liczbie lat służby wojskowej,

 - zgodę d-c JW na przekwalifikowanie,

 - zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

2) Były żołnierz zawodowy:

 - decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej,

 - dokument potwierdzający posiadaną przez żołnierza wysługe lat zawodowej służby wojskowej,

 - zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń,

Wniosek należy złorzyć:

1) żołneirz zawodowy - w JW,

2) były żołnierz zawodowy - w WKU, WSzW.

Uwaga: Przydzielona pomoc finansowa jest opodatkowana

POŚREDNICTWO PRACY

Organy wojskowe, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pomocy byłych zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy byłych odbywania praktyk zawodowych prowadzą dla byłych żołnierzy zawodowych pośrednictwo pracy.

Były żołnierz zawodowy ubiegający się o zatrudnienie składa do organu wojskowego, o których mowa w § 12 w/w rozporządzenia, wniosek o udzielenie pomocy w zatrudnieniu, z tym, że w przypadku stanowisk związanych z obronnością kraju - wyłącznie do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego.

Organ wojskowy, na wniosek byłego żołnierza zawodowego, przedstawia mu, w miarę możliwości, oferty pracy na wolnych stanowiskach pracy w rejonie miejsca zamieszkania. Uwzględniając posiadane przez niego kwalifikacje oraz wymagania na konkretnym stanowisku pracy.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Żołnierz zawodowy może zostać skierowany, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę, decyzją Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej, na praktykę zawodową, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania zatrudnienia.

Praktyka zawodowa może trwać 6 miesięcy, pod warunkiem jej zakończenia przed dniem zwolnienia z zawodowej służby.

Żołnierzowi zawodowemu, odbywającemu za zgodą dowódcy jednostki wojskowej praktykę zawodową przysługuje pokrycie kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem oraz noclegów w miejscu odbywania praktyki wg zasad i limitów określonych w rozporządzeniu.

ZASADY FINANSOWANIA POMOCY REKONWERSYJNEJ 

 Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu, posiadającemu zgodę, dyrektor WBE pokrywa koszty szkolenia do wysokości nie większej niż limit przez:

 • Przekazanie należności za szkolenie żołnierza na rachunek bankowy instytucji realizującej szkolenie, na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję;

 • Wypłatę żołnierzowi należności za szkolenie - po przedstawieniu przez żołnierza oryginału rachunku potwierdzającego opłacenie kosztów szkolenia oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym.

 • Koszty przejazdów i noclegów z miejsca zamieszkania żołnierza zawodowego lub byłego żołnierza zawodowego do ośrodka szkolenia i z powrotem pokrywa się, jeżeli przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 kilometrów w jedną stronę;

WYSOKOŚĆ KOSZTÓW WYNOSI

 • za korzystanie z przekwalifikowania zawodowego lub przyuczenia do zawodu do zawodu - 150 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym osoba uprawniona zakończyła szkolenie;

 • za przejazdy - dwadzieścia przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem;

 • za noclegi - trzydzieści noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300 % ryczałtu za nocleg określonego w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Pokrycia kosztów, o których mowa wyżej, dokonuje się na podstawie złożonego przez zainteresowanego oświadczenia o wysokości faktycznie poniesionych kosztów, potwierdzonych oryginałami rachunków i biletów

W razie odbycia przejazdu innym środkiem transportu, niż środkami publicznego transportu zbiorowego wykonywanym przez przewoźników kolejowych, zainteresowanemu pokrywa się koszty tego przejazdu w wysokości równej cenie biletu za przejazd drugą klasą pociągu osobowego, z uwzględnieniem przysługujących ulg.

 Pokrycia kosztów, o których mowa wyżej dokonuje:

 • dla żołnierza zawodowego - właściwy dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową;

 • dla byłego żołnierza zawodowego - właściwy terytorialnie dyrektor WBE. 

Do Pobrania

Wniosek o sfinansowanie przekwalifikowania zawodowego doc pdf

Wniosek o sfinansowanie przekwalifikowania zawodowego (dla małżonków oraz dzieci) doc pdf

Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń doc pdf

PODSTAWA 

Ustawa z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2010 Nr 90, poz.593 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1622)

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach
Cyganerii 51
43-100 Tychy
tel. 261124782
fax. 261124792
wkutychy@ron.mil.pl

  
 • BIP