Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Przebieg służby Przygotowawczej

 -Z DNIEM ROZPOCZĘCIA PEŁNIENIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ ŻOŁNIERZE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ OTRZYMUJĄ BEZ SZCZEGÓLNEGO NADANIA TYTUŁ:
- podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera,
- kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera,
- elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA W PRZYPADKU STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH MOŻE BYĆ PEŁNIONA W KILKU OKRESACH W CZASIE LETNICH PRZERW WAKACYJNYCH.  (ART. 98 D USTAWY ).

Program kształcenia w ramach służby przygotowawczej zawiera treści, których opanowanie jest niezbędne do objęcia pierwszych stanowisk w poszczególnych korpusach kadry i obejmuje:
- kształcenie podstawowe;
- kształcenie specjalistyczne (w tym praktykę dowódczą w jednostkach wojskowych w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów lub podoficerów).Szkolenie w pierwszych tygodniach (szkolenie podstawowe) jest jednakowe dla wszystkich. Obejmuje teoretyczne i praktyczne zajęcia (m.in. szkolenie strzeleckie, taktyczne, musztrę, zapoznanie z uzbrojeniem i wyposażeniem), przygotowując,w stopniu podstawowym, do pełnienia czynnej służby wojskowej.

CZAS TRWANIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Kształcenie specjalistyczne kandydatów do korpusu oficerów przygotowuje ich do objęcia obowiązków na stanowisku dowódcy plutonu bądź równorzędnym. Kandydaci do korpusu podoficerów przygotowywani są na stanowisko dowódcy drużyny, 
a szeregowi zgodnie z przeznaczeniem do poszczególnych specjalności.

PRZYSIĘGA WOJSKOWA

Ważnym i uroczystym momentem dla żołnierzy w służbie przygotowawczej, jest złożenie przysięgi wojskowej. Uroczystość ta odbywa się po trzech tygodniach szkolenia.
Szkolenie w ramach służby przygotowawczej kończy egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej. 

ZWOLNIENIE ZE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Żołnierza, który wcześniej nie pełnił czynnej służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej, z dniem zwolnienia ze służby przygotowawczej komendant szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia albo dowódca jednostki wojskowej przenosi do rezerwy:
- w korpusie szeregowych - zwalnia się w stopniu  szeregowego;
- w korpusie podoficerów - zwalnia się w stopniu  starszego szeregowego (szeregowego, jeżeli żołnierz nie zdał egzaminu);
- w korpusie  oficerów - zwalnia się w stopniu kaprala  (szeregowego,  jeżeli nie zdał egzaminu lub st. szeregowego, jeżeli posiadał ten stopień przed tym egzaminem).

Żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą zwalnia się z tej służby, przed upływem czasu jej trwania, w razie:
- zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
- wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, lub senatora;
- uznania ze względu na stan zdrowia za trwale lub czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej;
- utraty stopnia wojskowego albo degradacji;
- prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia ze służby przygotowawczej;
- prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza;
- skazania prawomocnym wyrokiem na karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności;
- złożenia wniosku w tej sprawie przez żołnierza.

KONTRAKT NSR

Żołnierzom, którzy ukończyli służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym i podpiszą kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR, wojskowi komendanci uzupełnień nadadzą przydziały kryzysowe w jednostkach wojskowych, w których będą pełnić służbę W ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Roz. MON w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

Kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR można podpisać z dowódcą jednostki wojskowej już podczas pełnienia służby przygotowawczej.

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach
Cyganerii 51
43-100 Tychy
tel. 261124782
fax. 261124792
wkutychy@ron.mil.pl

    
  • BIP