Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje dla Uczelni

 

Organizatorem procesu dydaktycznego, obejmującego przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie Rektor uczelni, w której realizowany będzie proces teoretycznego szkolenia wojskowego. Przedsięwzięcie w zakresie kosztów osobowych i bieżących kosztów pośrednich zostanie sfinansowane z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W przypadku, gdy Uczelnia zdecyduje się przystąpić do programu będzie zobowiązana także do:

 1. prowadzenia:
 • ewidencji wniosków złożonych przez studentów w sprawie przyjęcia ich na zajęcia z zakresu części teoretycznej programu,
 • wykazu studentów przyjętych na zajęcia z zakresu części teoretycznej programu,
 1. przesyłania do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego ze względu na siedzibę uczelni:
 • wykazu studentów przyjętych na zajęcia z zakresu części teoretycznej programu,
 • wykazu studentów, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym zajęcia z zakresu części teoretycznej programu,
 • w terminie do dnia 15 maja 2019 r. wniosków studentów, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym zajęcia z zakresu części teoretycznej programu, o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach tego programu,
 1. wydawania przez Uczelnie studentom zaświadczeń o ukończeniu z wynikiem pozytywnym zajęć z zakresu części teoretycznej programu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że Minister Obrony Narodowej udostępni uczelniom biorącym udział w projekcie niezbędne materiały dydaktyczne, w tym w formie elektronicznej, do zajęć z zakresu części teoretycznej programu, a także umożliwi kontakt z rekomendowanymi przez siebie wykładowcami. Minister Obrony Narodowej jest także odpowiedzialny za zrealizowanie procesu, w ramach części praktycznej programu, w jednostkach wojskowych, centrach i ośrodkach szkolenia.

Zadanie realizowane jest na podstawie art. 404 ustawy z dnia 20 lipca 20018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 2024 i 2245). Limit miejsc w ramach programu określono na 5000 studentów.

O realizację zadania ubiegać się mogą:

Uczelnie nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- publiczne

- niepubliczne, kształcące w roku akademickim 2017/2018 co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych (dane z systemu POL-on).

Kryteria wyboru:

Przy zlecaniu zadania Minister będzie brał po uwagę zapewnienie szkolenia we wszystkich województwach (wg. rozkładu terytorialnego).

W miastach do 100 tys. mieszkańców zadanie może być zlecone tylko 1 uczelni publicznej i 1 niepublicznej.

Wybrane uczelnie, którym zostanie zlecone zadanie zobowiązane będą przyjmować kandydatów do przeszkolenia teoretycznego z innych uczelni w danym mieście (województwie).

Termin

Zgłoszenia do udziału w programie składają w imieniu uczelni rektorzy lub osoby przez nich upoważnione ( w tym przypadku do zgłoszenia dołączane jest także upoważnienie udzielone przez rektora) w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r., w formie dokumentu elektronicznego zatytułowanego „legia akademicka” i opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W zgłoszeniu należy zadeklarować liczbę grup, które Uczelnia zamierza utworzyć oraz wskazać osobę upoważnioną (imię, nazwisko nr. telefonu i e-mail) do uzgodnienia ostatecznej treści umowy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz organizacji przedmiotowego szkolenia.

Harmonogram realizacji programu

 • luty 2019 r. - wyłonienie uczelni, które wezmą udział w programie oraz podpisanie umów
 • do 15 maja 2019 r. - termin zrealizowania części teoretycznej szkolenia, a następnie przesłania do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego ze względu na siedzibę Uczelni wniosków studentów, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym zajęcia z zakresu części teoretycznej programu, o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach tego programu
 • do 30 czerwca 2019 r. - złożenie raportu końcowego z realizacji zadania oraz rozliczenie kosztów realizacji.

Finansowanie

Grupy szkoleniowe - 25-30 osób, koszty za grupę 3.000 zł + do 50% kosztów pośrednich

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach
Cyganerii 51
43-100 Tychy
tel. 261124782
fax. 261124792
wkutychy@ron.mil.pl

  
 • BIP