Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Historia

W 1922 roku na powracającej do Macierzy ziemi śląskiej rozpoczęto organizowanie administracji państwa polskiego. Po wkroczeniu na Śląsk oddziałów WP pod dowództwem gen. Szeptyckiego rozlokowano jednostki wojskowe w nowych garnizonach oraz przystąpiono do tworzenia urzędów administracji wojskowej. Jako pierwsze powstały Powiatowe Komendy Uzupełnień (PKU) w Będzinie, Bielsku-Białej, Katowicach, Pszczynie, Sosnowcu i Tarnowskich Górach.
W późniejszych latach utworzono PKU w Rybniku.

          15.08. i 30.10.1944 r. PKWN wydaje Dekrety o częściowej mobilizacji i rejestracji ludności do służby wojskowej.

          15.08.1944 r. Rozporządzenie Kierownika Resortu Obrony Narodowej (w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Administracji Publicznej)
          o utworzeniu Rejonowych Komend Uzupełnień i ustaleniu zasięgu ich terytorialnego działania.

          wiosna 1945 r. pierwsze RKU zostały utworzone na terenie województwa katowickiego (dawniej śląsko-dąbrowskiego).


Bezpośrednio po wyzwoleniu należały do nich:

 • RKU Częstochowa,
 • RKU Sosnowiec,
 • RKU Katowice,
 • RKU Pszczyna (powiaty pszczyński, tyski, rybnicki, wodzisławski, cieszyński i bielski).

          1951 r. zmiana nazwy Rejonowej Komendy Uzupełnień (RKU) na Wojskową Komendę Rejonową (WKR)

          17.12.1951 r. Rozporządzenie MON nr 76/MON w sprawie utworzenia z dnia 01.01.1952 r. Wojskowej Komendy Wojewódzkiej Katowice (WKW), 
          podporządkowanej Dowództwu Okręgu Wojskowego Nr V Kraków.

          1954 r. rozwiązanie DOW Nr V Kraków i podporządkowanie WKW Katowice oraz podległych WKR Śląskiemu Okręgowi Wojskowemu we Wrocławiu.

          01.12.1964 r. Rozkaz MON nr 031 w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach (WSzW).

          styczeń 1965 r. utworzenie WSzW w Katowicach oraz Miejskich i Powiatowych Sztabów Wojskowych.

Zarządzenia:

          31.12.1965 r. Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0142/ORG.                     

          15.02.1966 r. Zarządzenie Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego 018/Org.                            

          22.02.1966 r. Zarządzenie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach Nr 018/Org.

W sprawie koordynacji spraw obronnych w terenie, zawierające rozkaz sformowania PSzW w Tychach o właściwości terytorialnej obejmującej
powiat tyski i miasto Tychy.

          02.03.1966 r. zakończenie formowania PSzW Tychy.

POWIATOWY SZATB WOJSKOWY SKŁADA SIE Z NASTĘPUJĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH:

 • Kierownictwo
 • Wydział Operacyjno-Szkoleniowy i Obrony przed Bronią Masowego Rażenia
 • Wojskowa Komenda RejonowaKancelariaPracownicy terenowej obrony przeciwlotniczej Tychy
  • Sekcja I organizacji i administracji rezerw
  • Sekcja II poboru
  • Sekcja III rezerw oficerskich

         01.12.1971 r. w związku z rozformowaniem Powiatowego Sztabu Wojskowego Pszczyna, PSzW Tychy przejął jego dokumentację
         w zakresie rezerw znajdujących się na terenie powiatu i miasta Pszczyna.
         grudzień 1974 r. reorganizacja sztabów terenowych – podporządkowanie WSzW w Katowicach dziesięciu WKU.
         31.05.1975 r. Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego Nr 032/ORG w sprawie reorganizacji instytucji wojskowych wynikających
         z przeprowadzenia nowego podziału administracyjnego kraju
(utworzenia 49 województw).

         01.07.1975 r. przekształcenie Powiatowego Sztabu Wojskowego w Tychach w Wojskową Komendę Uzupełnień w Tychach.

         01.01.1991 r. podporządkowanie WSzW w Katowicach nowo powstałemu Krakowskiemu Okręgowi Wojskowemu.

         29.05.1992 r. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich
         sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.


Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Tychach powierzono administrowanie terenem objętym zasięgiem działania Urzędów Rejonowych
w Pszczynie i w Tychach.

         1996 r. powstanie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego – Regionalnego Sztabu Wojskowego w Katowicach.

         07.12.1998 r. Rozporządzenie MON w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych
         i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. Nr 153, poz. 1003 z dnia 17 grudnia 1998r). Utworzenie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach,
         dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: mikołowskiego, tyskiego, pszczyńskiego i miasta Tychy.

         01.01.1999 r. powstanie województwa śląskiego. WSzW-RSzW Katowice powrócił do nazwy WSzW Katowice, jednocześnie został podporządkowany 
         Dowództwu Śląskiego Okręgu Wojskowego. W życie wchodzi Rozporządzenie MON z dnia 7 grudnia 1998r.

SŁUŻBĄ I PRACĄ WKU TYCHY KIEROWALI/UJĄ KOMENDANCI:

ppłk Karol ŻUKOWSKI (1966-1968)
płk Włodzimierz GOSZ (1968-1976)
płk dypl. Augustyn SAŁAGAN (1976-1982)
ppłk Kazimierz CZERWIŃSKI (1982-1990)
ppłk dypl. Marek LASKOWSKI (1990-1992)
płk Andrzej KUKUŁA (1992-1998)
ppłk Zbigniew PIĄTEK (1998-2002)
ppłk Maciej RADZIAK (2003- 2010)
ppłk Leszek KLAG (2011-2018)

PPŁK
  
WOJCIECH ZDRADA   (2018-........)

 


Wojskowa Komenda Uzupełnień Tychy kontynuuje tradycje PSzW Tychy (utworzonego na bazie WKR Pszczyna). Pełni funkcje terenowego organu administracji wojskowej stopnia podstawowego, w sprawach bezpośredniej realizacji zadań związanych z pokojowym uzupełnieniem Sił Zbrojnych oraz zabezpieczeniem mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, formacji obrony cywilnej i jednostek przewidzianych do militaryzacji.

W celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na administrowanym terenie, przedstawiciele WKU biorą udział w pracach czterech powiatowych komisji lekarskich działających na terenie powiatów:
bieruńsko-lędzińskiego, mikołowskiego, pszczyńskiego i miasta Tychy.

W latach 1966-2008 Komenda powołała do służby wojskowej około 50500 poborowych i 33 000 osób do służby w formacjach uzbrojonych i Obronie Cywilnej.
Dla potrzeb szkolnictwa wojskowego pozyskano blisko 700 kandydatów.

Po zmianach ustrojowych z początku lat dziewięćdziesiątych i przystąpieniu Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego Komenda kontynuuje swoje zadania. Obecnie realizuje proces profesjonalizacji Sił Zbrojnych poprzez promocję zawodu żołnierza oraz kieruje żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń w wydzielonych jednostkach wojskowych.

Kadra zawodowa i pracownicy wojska Komendy realizują swoje codzienne obowiązki w ścisłym współdziałaniu z przedstawicielami administracji rządowej
i samorządowej, zakładami pracy regionu, służbami publicznymi oraz szerokim gronem przyjaciół wojska – sympatykami WKU Tychy.

Za dotychczasowe osiągnięcia w działalności służbowej Komenda była wielokrotnie wyróżniana oraz zajmowała czołowe lokaty we współzawodnictwie wojskowym.

 
 

 

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach
Cyganerii 51
43-100 Tychy
tel. 261124782
fax. 261124792
wkutychy@ron.mil.pl

  
 • BIP