Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Czym jest Legia Akademicka
PILOTAŻOWY PROGRAM OCHOTNICZEGO SZKOLENIA STUDENTÓW – "LEGIA AKADEMICKA”

Strona Legii Akademickiej

LEGIA AKADEMICKA 

to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej.

Legia Akademicka to przygoda, realizacja własnych pasji, szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji i prestiż.  W roku 2017 Ministerstwo Obrony Narodowej uruchomiło pilotażowy projekt ochotniczego szkolenia studentów pod tutułem "Legia Akademicka".

W dniu 21 grudnia 2018 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Minister Obrony Narodowej podpisali porozumienie w sprawie realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Jest to kontynuacja zapoczątkowanego w ubiegłym roku pilotażowego projektu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.

Na mocy ww. porozumienia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamierza zlecić (wybranym spośród nadzorowanych przez siebie uczelni) realizację części teoretycznej programu edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej w II semestrze roku akademickiego 2018/2019.

Zadanie realizowane jest na podstawie art. 404 ustawy z dnia 20 lipca 20018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 2024 i 2245). Limit miejsc w ramach programu określono na 5000 studentów.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE?

Aby przystąpić do programu kandydat musi spełnic kilka warunków formalnych:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • być studentem lub studentką uczelni publicznej lub niepublicznej,
 • posiadać kwalifikację wojskową (kategoria zdrowia A ) lub wyrazić gotowość , aby odbyć kwalifikację wojskowa,
 • być niekaranym.

Ponadto:

Do programu przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej, który to moduł szkolenia będzie musiał być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do dn. 15 maja 2019 r.

 Zasadniczym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?

Aby rozpocząć przygodę z Legią Akademicką  najpierw musisz sprawdzić, czy uczelnia przystąpiła do programu. Możesz to zrobić na stronie internetowej www.legiaakademicka.wp.mil.pl lub w dziekanacie. Jeśli tak, musisz złożyć za pośrednictwem uczelni wniosek o przystąpieniu do programu. Pierwszy etap to szkolenie teoretyczne prowadzone przez uczelnie.

CO MAM ZROBIĆ, JEŚLI MOJA UCZELNIA NIE UCZESTNICZY W PROGRAMIE A CHCĘ ODBYĆ SZKOLENIE?

Student, który chciałby zostać uczestnikiem szkolenia, a jego uczelnia nie dołączyła do programu może zgłosić się do każdej innej uczelni zakwalifikowanej do programu.

ILE TRWA SZKOLENIE TEORETYCZNE?

Szkolenie teoretyczne obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów i obejmą cztery bloki tematyczne:

 • podstawy wychowania  obywatelskiego i wojskowego,
 • szkolenie bojowe,
 • szkolenie logistyczne,
 • szkolenie ogólne.

 Szkolenie teoretyczne kończy się zaliczeniem i wydaniem zaświadczenia . Szkolenie teoretyczne zakończy się we wszystkich uczelniach do 17 maja br.

 

 

 

 

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ ABY ODBYĆ SZKOLENIE PRAKTYCZNE?

 Po zaliczeniu części teoretycznej składsz poprzez koordynatora programu na swojej uczelni pisemny wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe. Wnioski dostępne są na stronach internetowych Wojskowych Komend Uzupełnień lub u koordynatorów w uczelniach.

Po złożeniu wniosku do organów wojskowych student otrzyma karte powołania na ćwiczenia wojskowe, czyli na część praktyczną programu Legia Akademicka.

ILE TRWA SZKOLENIE  SZKOLENIE PRAKTYCZNE?

Część praktyczna szkolenia będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych oraz ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP w okresie przerwy wakacyjnej, w dwóch turnusach p 6 tygodni każdy.

Każdy turnus składa si ę z dwóch modułów:

 • moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
 • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA TEORETYCZNE I KTO JE PROWADZI?

Zajęcia teoretyczne odbywają się w miejscach wyznaczonych przez uczelnie uczestniczące w programie.Wykłady prowadzi  doświadczona kadra dydaktyczna uczelni. Do prowadzenia niektórych zajęć, na wniosek uczelni mogą być zapraszani doświadczeni oficerowie  Sił Zbrojnych RP. Podczas zajęć teoretycznych  przewidziane są także spotkania z żołnierzami zawodowymi z jednostek wojskowych i centrów szkolenia, gdzie będą realizowane zajęcia praktyczne.

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I KTO JE PROWADZI?

Zajęcia praktyczne będą prowadzone w wybranych jednostkach wojskowych oraz ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP . Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy, którzy na co dzień zajmują się podnoszeniem kwalifikacji żołnierzy zawodowych.

I turnus szkolenia rozpoczyna się 30 czerwca br. i trwa do 10 sierpnia br.

II turnus szkolenia rozpoczyna się 18 sierpnia br. i trwa do 28 września br.

CO TRZEBA ZE SOBĄ ZABRAĆ NA SZKOLENIE PRAKTYCZNE? JAK SIĘ DO NIEGO PRZYGOTOWAĆ ?

Przygotowanie do szkolenia praktycznego możesz rozpocząć już od dzisiaj. Ważne jest, aby przystępując do części praktycznej posiadać kondycję fizyczną, która w pozwoli ci wytrzymać trudy szkolenia wojskowego np. poranny rozruch fizyczny, zajęcia praktyczne z obciążeniem, w tym pokonywanie terenu z broń i elementami wyposażenia indywidualnego żołnierza, itp. Co warto ze sobą zabrać? Np. buty taktyczne, które jak odpowiednio wcześniej przygotujesz do intensywnego szkolenia, unikniesz otarć naskórka oraz innych dolegliwości spowodowanych nierozchodzonym obuwiem wojskowym.

 CZY ZA SZKOLENIE PRAKTYCZNE OTRZYMAM GRATYFIKACJĘ PIENIĘŻNĄ? CZY BĘDĄC CZŁONKIEM LEGII AKADEMICKIEJ PRZYSŁUGUJĄ MI ZNIŻKI NA KOMUNIKACJĘ PUBLICZNĄ?

Za dzień szkolenia praktycznego w jednostce wojskowej student – ochotnik, jak każdy szeregowy, otrzyma 91,20 zł (po podwyżkach zapowiedzianych w 2019 roku kwota ta wzrośnie wraz z podniesieniem kwoty bazowej).

CO TO ZNACZY, ŻE BĘDĘ W REZERWIE?

Oznacza to, że będzie spełniał formalne warunki do odbycia wybranej formy czynnej służby wojskowej (m.in. powołania do zawodowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej). Ponadto, zaszeregowany zostanie do zasobów żołnierzy rezerwy które przeznaczone są również do nadania przydziału mobilizacyjnego w jednostkach wojskowych Sił Zbrojnych RP.

CZY PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA I UZYSKANIU STOPNIA W REZERWIE BĘDĘ MUSIAŁ W PRZYSZŁOŚCI UCZESTNICZYĆ W ĆWICZENIACH WOJSKOWYCH NA POLIGONIE?

Na ćwiczenia wojskowe mogą być powoływane osoby, które będą miały nadane lub planowane do nadania przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych. W trakcie studiów (pobierania nauki) nie przewiduje się.

CZY JAKO OSOBA, KTÓRA WEŹMIE UDZIAŁ W PROGRAMIE LA JESTEM UPRZYWILEJOWANA/NY PRZY REKRUTACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ? JEŚLI TAK, TO W JAKI KONKRETNIE SPOSÓB?

Właściwym organem do powoływania do zawodowej służby wojskowej jest Departament Kadr MON.

CZY MOŻNA ODBYĆ TYLKO SZKOLENIE TEORETYCZNE? CZY MAJĄC SZKOLENIE TEORETYCZNE, NA SZKOLENIE PRAKTYCZNE MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ W PRZYSZŁYM ROKU?

Tak. Jeśli student zdecyduje, że nie będzie uczestniczył w szkoleniu praktycznym ma do tego prawo. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest zaświadczenie o zaliczeniu szkolenia teoretycznego i złożenie wniosku o powołanie na ćwiczenia.

CO DOKŁANIE OBEJMUJE PRAKTYCZNY PROGRAM SZKOLENIA?

Podczas szkolenia praktycznego zdobędziesz niezbędne umiejętności umożliwiające  przetrwanie we współczesnym polu walki, a w tym m.im.:

 • bezpieczne posługiwanie się indywidualną bronią strzelecką,
 • zdolność ochorny życia przed bronią masowego rażenia (OPBMR) w sytuacjach zagrożenia wystąpienia skażeń,
 • zasady udzielania pomocy medycznej na polu walki,
 • działanie na polu walki w składzie drużyny.

 KIEDY SKŁADAM PRZYSIĘGĘ WOJSKOWĄ?

Przysięgę wojskową możesz złożyć po zaliczeniu modułu szkolenia podstawowego. Jest to bardzo uroczysty dzień w życiu każdego żołnierza. Na przysięgę można zaprosić najbliższych, rodzinę i przyjaciół.

 JAKI STOPIEŃ I KIEDY UZYSKUJĘ PO SKOŃCZENIU SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO?

Po ukończeniu modułu podstawowego i pozytywnym zaliczeniu egzaminu, student awansowany jest na stopień starszego szeregowego rezerwy. Natomiast po zakończeniu modułu podoficerskiego i pozytywnym zaliczeniu egzaminu podoficerskiego student awansowany jest do stopnia kaprala rezerwy.

 JAKIE WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE I UMUNDUROWANIE OTRZYMAM NA SZKOLENIU PRAKTYCZNYM?

Każdy student na szkoleiu praktycznym otrzyma m. in. komplet umundurowania polowego, broń, hełm, odzież ochronną, kamizelkę taktyczną.

 CZY POSIADAJĄC KATEGORIĘ ZDROWIA INNĄ NIŻ A (KATEGORIA ZDOLNOŚCI A, CZYLI ORZECZENIE O ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ) MOGĘ PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?

Nie można.

CZY JAKO STUDENT, BĘDĄC JUŻ ŻOŁNIEŻEM WOT, MOGĘ PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU LEGIA AKADEMICKA? JEŚLI TAK , CZY MUSZĘ ODBYWAĆ CZĘŚĆ TEORETYCZNĄ I SZKOLENIE PODSTAWOWE?

Będąc żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej nie możesz przystąpić do programu "Legia Akademicka", ponieważ jako żołnierz WOT jesteś w trakcie odbywania czynnej służby wojskowej.

CZY OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA URLOPIE DZIEKAŃSKIM MOGĄ PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?

TAK.

GDZIE I KIEDY MOGĘ ODBYĆ KWALIFIKACJE WOJSKOWĄ?

Kwalifikacja wojskowa przeprowadzana jest corocznie w wyznaczonym dla danej gminy terminie od dnia 04 lutego b.r. na terenie administrowanym przez wojskowe komendy uzupełnień właściwe ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osób objętych kwalifikacją. Informacje dotyczące udziału w kwalifikacji wojskowej udzielają wojewódzkie sztaby wojskowe i wojskowe komendy uzupełnień. W miesiącu styczniu należy zgłosić do macierzystego WKU akces  przystąpienia do kwalifikacji wojskowej.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO, ABY SPROSTAĆ INTENSYWNEMU SZKOLENIU  WOJSKOWEMU?

Przygotowanie do szkolenia praktycznego możesz rozpocząć już od dzisiaj. Ważne jest, aby przystępując do części praktycznej posiadać kondycję fizyczną, która w pozwoli ci wytrzymać trudy szkolenia wojskowego np. poranny rozruch fizyczny, zajęcia praktyczne
z obciążeniem, w tym pokonywanie terenu z broń i elementami wyposażenia indywidualnego żołnierza, itp.

CZY JAKO STUDENT, PO ODBYCIU CAŁEGO CYKLU SZKOLENIA W RAMACH PROGRAMU LEGIA AKADEMICKA, BĘDĄC KAPRALEM REZERWY, W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW MOGĘ BYĆ POWOŁYWANY NA INNE ĆWICZENIA WOJSKOWE?

Wobec ww. osób, w trakcie trwania studiów (pobierania nauki) nie przewiduje się nadawania przydziałów mobilizacyjnych, a zatem także nie przewiduje się powoływania na ćwiczenia wojskowe.

CZY JAKO STUDENT, PO ODBYCIU CAŁEGO CYKLU SZKOLENIA W RAMACH PROGRAMU LEGIA AKADEMICKA, BĘDĄC KAPRALEM REZERWY, MOGĘ WSTĄPIĆ DO WOT? NA JAKICH ZASADACH?

Tak, na takich samych zasadach jak każdy inny żołnierz rezerwy. O szczegóły powołania do WOT pytaj w macierzystej wojskowej komendzie uzupełnień bądź w jednostce WOT w której zamierzasz podjąć służbę.

INTERESUJĘ SIĘ INFORMATYKĄ.
CO CIEKAWEGO MA DO ZAPROPONOWANIA MI PROGRAM LEGIA AKADEMICKA?

 W tym roku podczas programu Legia Akademicka szukamy także studentów kierunków związanych z obszarem cyber i IT:

 • cyberbezpieczeństwo ,
 • informatyka,
 • teleinformatyka,
 • matematyka,
 • kryptologia.

CO ZYSKASZ?

 • zdobędziesz unikalną wiedzę i kompetencje cyfrowe,
 • rozwiniesz własne zainteresowania ,
 • zuskasz umiejętności odpowiadające dzisiejszym i przyszłym potrzebom rynku,
 • poznasz najnowsze technologie i kierunki rozwoju sieci: sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, robotyzacja i automatyzacja procesów dla zapewnienia bezpieczeństwa,
 • dołączysz do specjalistów służących RP,
 • poznasz ciekawych i utalentowanych ludzi,
 • będziesz częścią ogólnopolskiej, akademickiej sieci ekspertów cyber legii.

PYTANIA

Wszelkie pytania i inne kwestie dotyczące programu edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej prosimy kierować wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: legiaakademicka@nauka.gov.pl.

 

Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/trwa-nabor-uczelni-do-udzialu-w-programie-legia-akademicka

Link do Decyzji Ministra ON związanej z uruchomieniem projektu: link

1. Wniosek o przystąpienie do programu "Legia Akademicka"

2. Wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach LA

3. Zaświadczenie potwierdzające zaliczenie części teoretycznej programu Legii Akademickiej

4. Wykaz studentów którzy zgłosili wnioski w sprawie przyjęcia do części teoretycznej w ramach programu Legii Akademickiej

 

Strony społecznościowe Legii Akademickiej

FacebookTwitter

Materiały promocyjne: plakat, ulotka

 

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach
Cyganerii 51
43-100 Tychy
tel. 261124782
fax. 261124792
wkutychy@ron.mil.pl

  
 • BIP