Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Charakterystyka
ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM MOŻE BYĆ OSOBA
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadająca odpowiednie kwalifikacje
 • zdolność fizyczną i psychiczną;

WYMAGANE DOKUMENTY

Obowiązkiem kandydata jest dostarczenie do WKU pisemnego wniosku, o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych wraz z otrzymanym zaświadczeniem o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe. Załącznikami do wniosku, adresowanego do dowódcy jednostki wojskowej, są:

 • życiorys;
 • odpis skrócony aktu urodzenia – oryginał;
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka – oryginał i kserokopię lub uwierzytelnioną kserokopię;
 • odpis aktu małżeństwa – oryginał i kserokopię lub uwierzytelnioną kserokopię;
 • dokument stwierdzający uzyskanie wymaganego wykształcenia – oryginał i kserokopię lub uwierzytelnioną kserokopię;
 • świadectwa pracy – oryginał i kserokopię lub uwierzytelnioną kserokopię;
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego  – oryginał;
 • dowód osobisty – oryginał i kserokopię lub uwierzytelnioną kserokopię;
 • prawo jazdy – oryginał i kserokopię lub uwierzytelnioną kserokopię;
 • inne dokumenty poświadczające kwalifikacje zawodowe na przyszłym stanowisku – oryginał i kserokopię lub uwierzytelnioną kserokopię.

Wojskowy komendant uzupełnień do wymienionych dokumentów dołącza opinię o kandydacie sporządzoną na podstawie dokumentów zgromadzonych w WKU.

BADANIA LEKARSKIE

Po złożeniu w/w dokumentów i stwierdzeniu ich zgodności WKU kieruje kandydata na badania lekarskie do Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej (TWKL) oraz Pracowni Psychologicznej. W TWKL kandydat otrzymuje kartę obiegową z badaniami do wykonania. Na podstawie opinii lekarskich na karcie obiegowej, TWKL sporządza dwa egzemplarze orzeczenia lekarskiego. Pierwszy egzemplarz jest wysyłany do kandydata, drugi do WKU. Do Pracowni Psychologicznej kandydat zgłasza się na określony wcześniej termin badań. W Pracowni Psychologicznej są sporządzane dwa egzemplarze opinii psychologicznej. Pierwszy egzemplarz jest wręczany dla kandydata, drugi wysyłany do WKU.


Uwaga!! Od negatywnego orzeczenia TWKL w terminie do 14 dni od dnia otrzymania, przysługuje prawo odwołania, a co za tym idzie możliwość powtórzenia badań, które dały wynik negatywny. Od negatywnej opinii psychologicznej również przysługuje prawo odwołania w terminie do 14 dni od dnia otrzymania.

PRZESŁANIE KOMPLETU DOKUMENTÓW KANDYDATA DO DOWÓDCY JEDNOSTKI WOJSKOWEJ

Po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów WKU przesyła teczkę akt personalnych do Dowódcy jednostki wojskowej, do którego został skierowany wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

POWOŁANIE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ NASTĘPUJE:
 1. do służby stałej - na czas nieokreślony;
 2. do służby kontraktowej - na czas określony w kontrakcie.
 • żołnierz służby kontraktowej może ją pełnić przez łączny okres nieprzekraczający 12 lat. Do łącznego czasu trwania służby kontraktowej zalicza się okresy odbywania lub pełnienia innych form czynnej służby wojskowej oraz okresy pełnienia służby w formacjach, o których mowa w art. 17 a  "Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych",
 • powołanie do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od 18 miesięcy do 6 lat,
 • pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się  na okres 18 miesięcy.
 • najpóźniej na 3 miesiące przed dniem upływu okresu, na jaki został zawarty kontrakt, żołnierz służby kontraktowej może wystąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołanie do służby stałej. Z inicjatywą zawarcia kolejnego kontraktu albo powołania do służby stałej może wystąpić rownież dowódca jednostki wojskowej, w ktorej żołnierz służby kontraktowej pelni kontraktową służbę wojskową.
Termin  rozpoczęcia pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz stanowisko slużbowe, na jakim będzie pełniona stała lub kontraktowa zawodowa slużba określa rozkaz personalny.
 

DO SŁUŻBY KONTRAKTOWEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH POWOŁUJE SIĘ:
żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową, ukończył co najmniej gimnazjum, posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym w jakim ma pełnić służbę wojskową oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

DO SŁUŻBY STAŁEJ W KORPUSIE PODOFICERÓW ZAWODOWYCH MOZNA POWOŁAĆ:
 • podoficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby stałej oraz bardzo dobrą oceną w ostatniej opinii służbowej;
 • podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiada ukończoną szkołę średnią,
  • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
  • pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.

DO SŁUŻBY KONTRAKTOWEJ W KORPUSIE PODOFICERÓW ZAWODOWYCHPOWOŁUJE SIĘ:

powołuje się żołnierza służby kandydackiej posiadającego ukończoną szkołę średnią, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej.

Ponadto do służby kontraktowej w korpusie podoficerów zawodowych można powołać:

 • podoficera rezerwy, który posiada ukończoną szkołę średnią oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.
DO SŁUŻBY STAŁEJ W KORPUSIE OFICERÓW ZAWODOWYCH POWOŁUJE SIĘ:
powołuje się żołnierza służby kandydackiej mianowanego na stopień wojskowy podporucznika, po ukończeniu studiów w uczelni wojskowej.
 
PONADTO DO SŁUŻBY W KORPUSIE OFICERÓW ZAWODOWYCH MOŻNA POWOŁAĆ:
 • oficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby stałej oraz bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej, 
 • oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiada dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
  • pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.

DO SŁUŻBY KONTRAKTOWEJ W KORPUSIE OFICERÓW ZAWODOWYCH POWOŁUJE SIĘ:

żołnierza służby kandydackiej posiadającego dyplom ukończenia studiów wyższych, mianowanego na stopień wojskowy podporucznika, po ukończeniu szkolenia w uczelni wojskowej.

Ponadto do służby kontraktowej w korpusie oficerów zawodowych można powołać:

 • oficera rezerwy, który posiada dyplom ukończenia studiów wyzszych oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby.
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach
Cyganerii 51
43-100 Tychy
tel. 261124782
fax. 261124792
wkutychy@ron.mil.pl

  
 • BIP