Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), informuję, że:


I. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień jest:
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tychach
z siedzibą przy ul. Cyganerii 51, 43-100 Tychy

II. INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
jest osoba pod nr tel.

261-124-762,
e-mail: wkutychy@ron.mil.pl

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane nie są przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
V.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa
VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

1.   dostępu do treści swoich danych osobowych;

2.   sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3.   usunięcia swoich danych osobowych;

4.   ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

5.   przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
1.   Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

2.   Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2.   W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3.   W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy lub gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć lub wykonać takiej umowy.
X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach
Cyganerii 51
43-100 Tychy
tel. 261124782
fax. 261124792
wkutychy@ron.mil.pl

    
  • BIP